Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Conceptul serviciului LOCUINŢE ASISTATE

camera_beneficiari31Eforturile Guvernului Republicii Moldova în direcţia descentralizării sistemului rezidenţial de protecţie a copilului precum şi eforturile depuse pentru crearea unei strategii naţionale de asistenta socială, deşi notabila, se dovedesc a fi insuficiente, în primul rând datorita lipsei acute de fonduri, implicarea societăţii civile devenind o necesitate stringentă.

Prin intermediul proiectului „Start în viaţa independentă – Susţinerea tinerilor absolvenţi din şcolile internat din Moldova” se urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, in special a tinerilor orfani sau fără sprijin familial – absolvenţi ai şcolilor profesionale, a persoanelor traficate, oferind servicii sociale si promovând practici profesioniste bazate pe transferul de know-how din ţările europene care au depăşit sau sunt în etapa de depăşire a problemelor existente în ţara noastră. Misiunea proiectului în cauză fiind facilitarea integrării socio-economice si profesionale a acestora prin crearea unui complex de servicii sociale specializate care ar presta pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unei vieţi independente.

Necesitatea creării unor asemenea servicii se datorează carenţelor educative ale sistemului rezidenţial, şi consecinţelor reieşite din aceasta (specificul comportamental al tinerilor proveniţi din mediul rezidenţial), problemei şomajului în rândul tinerilor, traficului de persoane, şi sărăciei.

 În afară de acestea specificul serviciilor răspunde tendinţelor actuale din domeniu, nefiind acoperite de politicile sociale statale în prezent.

În contextul expus, proiectul îşi propune crearea unui complex de servicii sociale specializate în cadrul cărora se vor presta servicii menite să răspundă necesităţilor actuale ale tinerilor proveniţi din mediul rezidenţial prin:

 • Dezvoltare de servicii integrate educaţionale, psihosociale şi juridice care sa faciliteze inserţia socio-profesionala a tinerilor orfani sau fără sprijin familial.
 • Oferirea de asistenta si suport la locul de trai identificat ca locuinţă socială tranzitorie pe termen mediu (pînă la 12 luni) pentru tineri dezavantajaţi şi persoane traficate.

 Asistenţă şi suport profesionist la locul de găzduire tranzitorie.

Activităţile proiectului vor di dezvoltate atît în baza experienţei pe care o deţine echipa de profesionişti ai Asociaţiei Obşteşti „Demos”, acumulată din activitatea Centrului de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” (proiect în derulare cu finisare în luna iunie 2009), cît şi în baza transferului de experienţă pozitivă şi bune practici a organizaţiilor ce oferă servicii sociale similare în România şi Marea Britanie.

În acest context vom face referire la componenta de asistenţă şi suport profesionist la locul de găzduire tranzitorie. Pentru aceasta, mai întîi de toate, va trebui să definim noţiunea de locuinţă asistată,  preluată din exeperienţa asistenţei sociale din Marea Britanie, pe care o vom utiliza în prezentul proiect.

 Locuinţă asistată.

Este o casă sau apartament, închiriată cu scopul de locuinţă tranzitorie pe termen mediu, pînă la 12 luni, destinată tinerilor în dificultate, cu vîrsat între 18-26 ani (absolvenţi ai gimnaziilor-internat, tineri orfani absolvenţi ai şcolilor polivalente, victime ale traficului de fiinţe umane). Locuinţa este identificată cu sprijinul asistentului social, în comun cu tînărul asistat. La etapa de negociere cu proprietarul, asistentul social şi juristul oferă suport logistic în elaborarea şi semnarea contractului de chirie, bilateral, între tînărul asistat şi proprietarul locuinţei.

Primele două luni (adică în perioada în care tînărul se stabileşte la un loc de muncă şi acumulează nişte venituri personale) plata pentru locuinţă şi costuri comunale va fi suportată de Proiect, printr-un contract de ajutor financiar încheiat cu tînărul. Ulterior, obligaţia de achitare a plăţilor îi va reveni tînărului, dezvoltînd responsabilitatea personală pentru consumul de bunuri. În caz de necesitate, la etapa iniţială de stabilire în locuinţa asistată, proiectul, la necesitate va oferi suport financiar pentru repararea şi mobilarea elementară a locuinţei.

Tînărul va fi asistat la locul de trai de managerul de caz (asistentul social) responsabil pentru următoarele:

 • Identificarea necesităţilor individuale;
 • Asistenţă în amenajarea locuinţei;
 • Asistenţă în formarea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a locuinţei;
 • Educaţie în formarea/dezvoltarea deprinderilor de igiena corporală şi vestimentară;
 • Asistenţă în formarea/dezvoltarea abilităţilor de alimentaţie corectă şi de preparare;
 • Monitorizarea procesului de adaptare la locul de trai;
 • Monitorizarea relaţiilor tînăr-vecini;
 • Monitorizarea şi medierea relaţiilor între proprietar – locatari precum şi locatar- locatar;
 • Formarea abilităţilor de administrare a spaţiului de locuit;
 • Formarea/dezvoltarea deprinderilor de gestionarea bugetului tînărului;
 • Medierea în cîmpul muncii (identificarea potenţialelor locuri de muncă, pregătirea dosarului tînărului pentru angajare)
 • Monitorizarea procesului de adaptare şi menţinere la locul de muncă;

 De rând cu asistenţa la locul de trai, tânărului i se va oferi asistenţă la birou:

 • Program educaţional al „Şcolii Zilei de Odihnă” (ciclul de training pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă), realizat de traineri (specialişti angajaţi în proiect şi tineri voluntari);
 • Informare, în dependenţă de necesităţile tînărului (asistent social, psiholog, jurist);
 • Documentare: perfectarea actelor, oformarea vizei temporare de reşedinţă (jurist);
 • Asistenţă juridică : consultare, apărarea drepturilor (jurist);
 • Orientare vocaţională şi profesională (psiholog, asistent social);
 • Consilire psihologică (psiholog);
 • Reintegrare famililă: căutarea părinţilor biologici, familiei lărgite, precum şi stabilirea/restabilirea relaţiilor cu familia (asistent social, psiholog, jurist).

 Locuinţe sociale. Experienţa României.

Ideea de a căuta o locuinţă tranzitorie tinerilor ieşiţi din sistemul de servicii nu este nouă. Am văzut cum lucrează acest model în România, fiind în vizita de studii în februarie 2006 la Iaşi.

Experienţa sistemului de protecţie al României în oferirea apartamentelor sociale tinerilor ieşiţi din gimnazii-internat, a început din 2006, luînd start în cadrul unui proiect finanţat de UE prin Programul PHARE. După finisarea proiectului, acest  tip de asistenţă, împreună cu tot pachetul de servicii adresate tinerilor în dificultate, a fost preluat de către Direcţiile Judeţene Protecţie Socială, Copil şi Familie. Locuinţele sociale sunt procurate de stat. Ele sunt, de regulă, amplasate în cadrul blocurilor locative din oraş, astfel încât tinerii au drept vecini familii, adulţi, semeni, bătrîni, stabilind cu fiecare în parte diverse relaţii. Toate cheltuielile de cazare şi de întreţinere a locuinţei sunt achitate de către Direcţiile Judeţene de Protecţie Socială, Copil şi Familie.

În cadrul unui apartament trăiesc  4-5 tineri, în dependenţă de metrajul apartamentului şi numărul de odăi. În cazul în care tinerii au vîrsta de pînă la 16 ani, în perioada de noapte cu ei lucrează un educator, iar dacă vîrsta depăşeşte 18 ani,  lucrătorul social vine ziua pentru a ajuta tinerii în efectuarea curăţeniei, prepararea hranei, efectuarea cumpărăturilor, realizarea igienei vestimentare. Asistentul social este managerul de caz şi este responsabil pentru monitorizarea tinerilor la locul de trai, medierea în cîmpul muncii, asistenţă în perfectarea actelor de identitate, asistenţă în reintegrarea familială /dacă acesta există/, cît şi informarea tinerilor pe subiectele necesare.

 Beneficiarii desinestătător îşi amenajează locuinţa temporară, în conformitate cu concepţia lor de estetic, comoditate şi practicism. Tinerii locuiesc în apartamentele sociale timp de 12 luni, după care identifică un loc stabil de trai, de regulă o gazdă pe care o administrează individual.

În România aceste apartamente sunt numite locuinţe sociale.

 Locuinţe sociale. Experienţa Poloniei.

 Locuinţe sociale în Polonia reprezintă  servicii de alternativă în protecţia  copilului, cu scopul  de a facilita integrarea socială a copiilor in dificultate.

Locuinţa  socială  asigură respectarea unuia din drepturile fundamentale ale copiilor/omului: Dreptul la locuinţă! Locuinţa  socială   dezvoltă  autonomia si favorizează implicarea  activa a tinerilor in activitatea cotidiană. 

În Polonia, la fel ca şi în România, locuinţa socială iniţial a  fost gândită  si implementată  de  către ONG-uri active în domeniul social, după  care serviciul a trecut în  gestionarea statului.  În Polonia serviciul  a   apărut  ca efect  al reorganizării sistemului de protecţie  a  copilului şi reprezentă o treaptă  de trecere de la sistemul rezidenţial  la  viaţa  autonomă a  tinerilor.  Tinerii sunt plasaţi  în locuinţe  sociale  pe  o perioada  determinata  de timp,  fără supraveghetor, fiind  puşi in situaţia de a face de sine stătător menaj. Vârsta minimă  a  beneficiarilor este de 16 ani, iar cea maximă – de 26 ani. În fiecare apartament compus din 2 camere: dormitor şi cameră de zi, plus bucătăria şi blocul sanitar, locuiesc 3-4 tineri de acelaşi sex.

La prima etapă cu tinerii lucrează un pedagog  social care îi  învaţă  cum   sa  facă menaj, autoîngrijire, să prepare hrana,  după  care, treptat,  tinerii sunt încurajaţi  sa  facă  activităţile  individual,  sub monitorizarea periodică a asistentului  social.

Locuinţe asistate. Experienţa Marii Britanii.

 Noi ne propunem să operăm cu noţiunea de locuinţă asistată, ea fiind preluată din sistemul de ocrotire al Marii Britanii. Motive pentru operare anume cu această noţiune găsim mai multe.

 • Locuinţele sunt închiriate de la proprietarii particulari;
 • Costurile de chirie şi întreţinere sunt achitate integral de tînăr: primele 2 luni cu suportul financiar al proiectului, iar perioada ulterioară – din veniturile proprii, fapt ce facilitează formarea responsabilităţii tînărului faţă de proprietar, de locuinţa închiriată. Acest fapt îl obligă pe tînăr să-şi asigure venituri constante şi să facă economii;
 • După 12 luni de asistenţă, tînărul pateu decide să prelungească contractul de chirie, stabilindu-se cu traiul pentru o perioadă mai mare de timp;
 • În locuinţa asistată vor locui 1-2 persoane cu vîrsta între 18-28 ani fără supraveghere pe timp de noapte;
 • Pe parcursul zilei tînărul va fi asistet de către asistentul social care îl va vizita conform unui program prestabilit.

În Anglia şi Ţara Galilor copiii sunt „îngrijiţi” în ocrotire substitutivă sau plasament de către Departamentele de servicii sociale cu autoritate locală. Îndatoririle şi drepturile legale ale Departamentelor de servicii sociale în Anglia şi Ţara Galilor în legătură cu tinerii care părăsesc ocrotirea sau plasamentul sunt conţinute în Legea Copilului din 1989. Legea dată întăreşte îndatoririle autorităţii locale în pregătirea tinerilor pentru părăsirea sistemului de ocrotire şi îl ajută după părăsire.

 Cele 5 zone importante care decurg din cadrul legal sunt:

 1. PREGĂTIREA- datoria de pregăti tinerii „ocrotiţi” pentru a se putea adapta la ocrotirea substitutivă sau la plasament după părăsirea sistemului.
 2. POST-OCROTIREA: SFATUL – datoria de „a sfătui prieteneşte” tinerii pînă la vîrsta de 21 ani dacă au fost ocrotiţi pînă la 16 ani.
 3. POST-OCROTIREA: ASISTENŢA- un drept de a oferi asistenţă financiară sau materială oricărui tînăr care se califică pentru a fi sfătuit.
 4. POST-OSROTIREA: LOCUINŢA- autoritatea locală are datoria să ofere locuinţă pentru orice „copil în nevoie” în vîrsta de 16-17 ani a cărui bunăstare poate fi grav afectată în lipsa acestuia.
 5. POST-OCROTIRE: PLÎNGERI – este datoria autorităţilor locale să stabiliască proceduri pentru primirea şi rezolvarea plîngerilor.

 Cercetările mai recente au reuşit să construiască pe baza studiilor anterioare prin compararea experienţelor celor care părăsesc ocrotirea cu ale celorlalţi tineri, studiul poartă denumirea de „Să mergi mai departe”. Studiul a durat 3 ani. Concluziile la care au ajuns sociologii şi asistenţii sociali sunt următoarele:

 • În primul rînd, tinerii părăsesc ocrotirea pentru a trăi în mod independent la o vîrstă mult mai mică decît alţi tineri din populaţia generală.
 • În al doilea rînd, tinerii care părăsesc ocrotirea au nivele educaţionale mai scăzute şi o frecventare mai redusă a cursurilor profesionale după vîrsta de 16 ani, decît tinerii din populaţia obişnuită.
 • În al treilea rînd, şi în strînsă legătură cu punctul anterior, cei care părăsesc ocrotirea sunt mai expuşi şomajului decît alţi tineri între 16-19 ani din restul populaţiei. Conform datelor din studiu, 50% din eşantionul calitativ erau şomeri, în comparaţie cu o medie de 19% pentru alţi tineri din populaţia generală.

 Primul lucru evident şi similar pentru Republica Moldova este următorul: în momentul cînd tinerii părăsesc ocrotirea este rîvna spre independenţă a tinerilor. Modelele incipiente adoptate sunt: căminile, apartamentele cu chirie, locuirea cu/la prietenii. Cea mai mare parte dintre aceşti tineri aveau nevoie de sprijin permanent pentru aşi menţine locuinţele. Pentru mulţi primii doi ani după ocrotire a fost marcat de mutări, mai mult de jumătate fîcînd două sau mai multe mutări, şi o şesime făcînd cini sau mai multe mutări planificate. Puţin mai mult de o cincime au ajuns la momentul dat fără locuinţă. Aceasta a inclus tranziţii planificate, pregătirea tinerilor, oferirea de sprijin în continuare şi rezolvarea nevoilor privind locuinţa. În legătură cu acesta a fost oferit modelul locuinţe asistate. Chiar pentru acei tineri care au arătat o mare instabilitate, continuitatea schemelor de sprijin a prevenit adesea trecerea la statutul de persoană fără locuinţă sau ieşirea rapidă din acest statut.

 Rezultatul acestui model a fost evaluat după gradul de obţinere a locuinţei şi abilitatea tînărului de a menţine locuinţa.

 Elementele pentru locuinţe asistate care au avut succes sunt: claritatea scopurilor şi a grupurilor ţintă – locuinţele asistate pot fi folosite pentru urgenţe, locuire temporară sau locuire pe termen lung şi sunt potrivite pentru tineri cu nevoi de sprijin diferite.

 Într-o zonă modelele au avut un succes deosebit în sprijinirea tinerilor cu dificultăţi de învăţare. Lor li s-a dat prilejul să obţină competenţe şi încredere într-un mediu suportiv cu ajutor zilnic din partea ofertantului sprijinit de lucrătorul cheie. Odată ce tînărul e capabil să se descurce singur, ajutorul poate fi retras, tînărul se mută într-un apartament închiriat, proprietatea se înapoiază asociaţiei de proprietari şi o nouă proprietate este oferită pentru a începe procesul din nou.

 Modele de părăsire a ocrotirii aduc o contribuţie pozitivă la rezultatele specifice ale celor ce părăsesc ocrotirea. Ele au funcţionat bine în mod special în domeniul locuirii şi a abilităţilor de viaţă şi într-o anumită măsură în crearea relaţiilor sociale, dezvoltînd relaţii interpersonale şi construind stima de sine.

 Apartamente Sociale „Spre Independenţa”. Experienţa Republicii Moldova

 „Apartamentele Sociale” sunt un serviciu social de tip rezidenţial provizoriu, orientat spre persoanele care necesita susţinere sociala. Menirea lui este diminuarea dificultăţilor sociale si procentul migrării ilicite peste hotarele ţării a fetelor orfane ieşite din sistemul rezidenţial.
Lucrul specialiştilor în apartamentele sociale are ca scop îmbunătăţirea cunoaşterii de sine a tinerelor, dezvoltarea lor personală, orientarea spre o viaţă independentă.

În prezent beneficiază de apartamente sociale în or. Orhei 6 fete, absolvente ale gimnaziilor-internat din oraşele Orhei şi Leova. După perioada de acomodare şi orientare profesională fetele şi-au ales o meserie, frecventează cursurile de frizer, bucătar, cusătoreasă, după finisarea căror a vor fi asistate pentru a se angaja în cîmpul muncii.

Proiectul „Apartamente Sociale „Spre Independenţă”” este implementat de către Misiunea Socială „Diaconia” cu suportul financiar al Caritas Ambrosiana, Caritas Lodi, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi derulează în perioada 2007 – 2010.

 Eventuale riscuri ale serviciului Locuinţe asistate

 Nu putem să nu menţionăm şi riscurile prognozate asistenţei la locuinţa tranzitorie. Dacă în România aceste riscuri sunt reduse la minim, toate cheltuielile fiind suportate de stat, tinerii fiind asistaţi de 2-3 specialişti, atunci experienţa Marii Britanii deschis ne demonstrează aceasta.

 Tinerii pot să-şi schimbe locul de trai, în dependenţă de preferinţe, de la 2 pînă la 6 ori pe parcursul unui an. În cazul Republicii Moldova aceste mutări pot fi provocate atît de tineri, cît şi din iniţiativa proprietarilor de locuinţe, care, chiar şi în prezenţa contractelor de chirie semnate, pot să solicite, din mai multe motive, eliberarea apartamentelor.

 Tînărul poate să-şi piardă locul de muncă şi să nu fie în stare să-şi achite plăţile legate de chirie şi întreţinere.

Tînîrul poate manifesta un comportament inadecvat, provocînd nemulţumirea vecinilor şi a proprietarului, fapt ce poate duce la rezilierea contractului de chirie.

Pe parcursul anului proprietarul locuinţei poate majora preţul chiriei care nu va fi suportat de tînăr.

 Instabilitatea economică a ţării este însoţită de sporirea preţurilor la energia electrică, gaze naturale şi alte plăţi comunale, fapt ce va afecta grav bugetul personal al tînărului.

 Concluzie.

 Echipa proiectului „Start în viaţa independentă – Susţinerea tinerilor absolvenţi din şcolile internat din Moldova” va realiza componenta Asistenţă şi suport profesionist la locul de găzduire tranzitorie, studiind experienţa internaţională şi autohtonă şi selectând modele ce pot fi uşor adaptate la condiţiile socio-economice locale şi la specificul beneficiarilor proiectului.

Pe parcursul proiectului echipa de specialişti va studia continuu exemple de bune practici în sistemele de asistenţă socială ale ţărilor europene şi va studia standardele internaţionale pentru servicii de asistenţă la găzduire pentru tinerii în dificultate, armonizînd serviciile oferite tinerilor dezavantajaţi din nordul Republicii Moldova în prezentul proiect la cele mai înalte rigori internaţionale.

 

27/03/2009 - Posted by | Ştiri

Un comentariu »


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: